Turnaround

AMENDOR EKONOMIKONSULT AB

HEAD OFFICE


LM

09.00 - 18.00

MÅNDAG - FREDAG

+   RAPPORTERING

Behöver du expert?


Behöver du konsult om krishantering, turnaround plan och finansiella och operationella omstrukturering, vänliga kontakta oss. Vi svarar gärna på dina frågor.

OMSTRUKTURERING OCH TURNAROUND

Vi förespråkar en omstrukturering vid tre olika  scenarion; Förebyggande åtgärd så att du inte hamnar i en djup kris. Andra scenariot  är då du är i en kris och behöver vända företaget. Tredje scenariot är när du vill förbättra företagets resultat i ett hälsosamt företag där ägarna kräver en förbättring.

Vi förespråkar en turnaround då  strategin fokuserar på att övervinna krisen genom finansiella och operationella omstruktrureringar av företaget. Bland verktygen för att utföra turnaroundstartegin finns;   skuld- och rörelsekapital omstrukturering, kasseflödesprognoser och övervaknings- och kontrollfunktionen genom rapportering.

➤ Företaget går dåligt, vad ska du göra nu? Ibland kan en nedgång vara temporär men ibland så händer det att ett företag har en långvarig nedgång och visar negativt resultat och det börjar bli svårt att finansiera verksamheten med de löpande intäkterna från kundfakturering. Vissa försöker att bryggfinansiera nedgången med ytterligare lån eller krediter

VÅRA FLERÅRIGA PLANERINGS-METODER GER RESULTAT OMEDELBART


KONTAKTA OSS

070-755 95 60


Vi konsulterar i Stockholm, Linköping, Norrköping

 

 

men det säkraste sättet är ändå att börja se över verksamheten både på kort- och lång sikt annars kan en sådan bryggfinansiering bara skapa en situation som är näst in till omöjlig att ta sig ur om företaget fortsätter att gå dåligt. 

➤ Vad är lösningen? Man kan rehabilitera nästan alla typer av företag genom att minska ner verksamheten och ta kontroll över kassaflödet medan man utvecklar en turnaroundplan som dina kreditgivare kan acceptera.

En väg att lyckas med detta är en turnaround plan eller en strategisk plan. Basen till denna turnaround process är något som vi utvecklat i 10 år genom att hjälpa företag som behöver en turnaround.

En turnaroundplan eller en strategisk plan är särskilt effektiv när det gäller företag med dessa kriterier:

 •           En stark arbetsmoral och en vilja att lyckas;
 •           En mognad och insikt att förstå att företaget behöver något annat än mer pengar för att hela sig självt och för att klara sig hälsosamt.

➤  Hur jobbar vi? Vi utvärderar de finansiella och operativa situationen, ser till att  finansiella medel finns tillgängliga, möjlighet till förbättrade kassaflöden, skulder och vinstgenererande förmågan av företaget. Efter att vi har analyserat, erbjuder vi en plan för ditt företag att följa. Under hela processen hjälper vi till med att spåra ändringar genom rapportering. Processen tar från 3 till 12 månader.

➤ Vår tjänst:

 • Kortsiktiga och långsiktiga omstruktureringar med affärsplaner
 • Optimering av rörelsekapitalet
 • Kassaflödets prognos och kontrol
 • Månadsrapportering
 • Vinsttillväxt och övervakning

➤ Vilket resultat vill du ha? Strategin för bestående framgång och en stabil tillväxt.

VARFÖR ANLITA OSS?


Vi hjälper våra kunder att analysera och hitta lösningar för sina företag

Vår fleråriga planeringsmetod ger resultat omedelbart

Den bygger upp ett lagarbete genom att samförstånd, åtaganden och tillitÄR DU I EN LIKNADE SITUATIONEN➤ Företagets ekonomi minskar och utgifterna ökar.

➤ Bankkontot är tomt, och du kanske rent av utnyttjar kredit.

➤ Du vill få en genomgång av ledningen, hitta brister och förbättringsområden och SWOT-analys för att avgöra varför ditt företag misslyckas.

➤Du behöver implementera strategier och omstruktureringsplaner för att återgå till solvens.

➤ Du behöver Corporate förnyelse.

VÅRA TJÄNSTER ➤ Finansiella och operativa ställnings bedömningar.

➤ Möjligheter till att förbättra kassaflödet.

➤ Uppskatning   av förmåga att generera vinst.

➤ SWOT-analys

➤ Plan för kortsiktig och långsiktig omstrukturering.

➤ Kassaflödesprognoser och kontrol.

➤ Rapportering.

➤ Övervakning av vinsttillväxt.

FÖRDELAR FÖR DIG➤ Krishanteringsplan för tre månadena elle ett år.

➤ Planer för  kortsiktig och långsiktig omstrukturering.

➤ Korrekt rapportering av alla förändringar.

➤ Dina kreditgivare accepterar planerna och ger dig fortsatt kredit.

➤ Du optimerar ditt rörelsekapital och ett stabiliserat kassaflöde.

➤ Du får ett hälsosamt företag och en strategisk plan för bestående framgång och stabil tillväxt.


VÅR FILOSOFI OCH FÖRHÅLLNINGSSÄT


 


Vår turnaround tjänst. För företagsägare som förstår sig på värdet av en på plats turnaround specialist, så tillhandahåller vi en omedelbar trygghet efter 18 års lyckade erfarenheter.


Vår turnaround specialist kommer omedelbart att besöka dig och hjälpa dig med att genomlysa ditt företag. Du kan andas ut medan vi gör grovjobbet, träffar din bankman och kreditgivare, och lotsar dig igenom en turnaround av ditt företag.


Hur fungerar det? När du anlitar oss som Turnaround konsulter, kommer vi att utveckla en unik Turnaround plan just för ditt bolag och hjälpa dig att implementera den.


Först, kommer vi att stabilisera ditt kassaflöde så att vi kan lugna ner relationen med dina kreditgivare. Vi ägnar tid till att förstå oss på ditt företag för att kunna förutspå din miljö, marknad och konkurrenter innan vi identifierar dina möjligheter på marknaden.

 


I andra hand, analyserar vi företagets utveckling och identifiera delar där företaget kan utvecklas. Baserat på de resultat vi får fram kommer vi att rekommendera lösningar, förbereda en prognos för kassaflödet och utveckla en skriftlig Turnaroundplan för ditt bolag.


I tredje hand, utgår vi från vår fleråriga strategiska planeringsmetod som ger ett omedelbart resultat. Den bygger upp ett lagarbete genom att utveckla samförstånd, åtaganden och tillit. Den levererar dramatiskt mycket bättre resultat genom att etablera personligt ansvar, specifika mätpunkter och åtgärdsplaner. Den tvingar ledningsgruppen att tänka på helheten och får anställda att följa planen och kontinuerligt följas upp och ansvara för om man kan leverera eller inte och se till att man håller sig till planen. Blir det avvik så tar man till åtgärdsplaner så att man hamnar på spåret igen. På det här viset skapar vi din  Turnaround så att den blir så lyckad som möjligt.


Vår mest detaljerade ekonomiska modell inkluderar:

 • De största antagandena är dokumenterade och kategoriserade: Kundtillväxt, inkomstkällor, prissättning, kostnader, betaltider, utgifter och antal personal. Vi översätter siffrorna till beskrivningar som är mellan formler och uträkningar. Vi arbetar med dig för att identifiera och kvantifiera dessa antaganden och utvärderingar som är viktigast för dig och din verksamhet.
 • Alla standardrapporter så som resultaträkning, balansräkning och kassaflöde.


För våra klienter, så skapar vi oftast tre stycken oberoende kassaflödesanalyser med olika drivkrafter. Standardiserat kassaflöde, kostnader och utgift, intäktskassaflöde. Det här tillvägagångssättet gör det enklare att se allt från en annan vinkel och genom ett annat perspektiv. Vart och ett av dessa kassaflöden är var och en för sig så att man kan implementera en varningssignal i din affärsplan, som verifierar modellen.

 • Alla kassaflöden görs månatligen. Det är viktigt att verifiera att din företagsmodell har tillräckligt med finansiell styrka så att du kan hantera stora utgifter som arbetsgivaravgifter, moms, investeringar och andra händelser.   
 • Kvartalsvis rapportering under det första och andra året, årsvisa rapporter för de nästkommande tre till fem åren. Den här typen av detaljerad information är investerare och chefer vana vid.
 • Rörelsens kostnader kan grupperas mellan avdelningar eller andra affärsprocesser som passar i din affärsmodell. Vissa avdelningar kan vara generella och administrativa, forskning och  utveckling, vissa kan vara kostsamma och vissa vinstgivande så som marknad och säljavdelningen som ger dig ett positivt kassaflöde. Vi ger dig ett försåtligt underlag och det kan bli jämfört mellan olika avdelningar som visar en procentuell fördelning av kostnader som du kan följa upp.  På det här sätter visualiserar du hur mycket du spenderar på olika processer, funktioner och avdelningar. Det här tillvägagångssättet ger dig en god start för implementering av ditt budgeteringssystem.
 • Nyckeltal så som  vinst per anställd som ger dig möjligheten att jämföra dina mål mot andra företag inom din bransch.


De flesta konsultengagemang tar flera månader. I vissa fall så tillkommer det extra tid.


Är vi de rätta specialisterna för dig? Svaret beror på flera faktorer. Vi producerar det bästa resultatet till klienter som har viljan att förändra och kan anpassa sig till smärre förändringar.

AMENDOR EKONOMIKONSULT AB


VI HJÄLPER TILL  ATT SKAPA OPTIMALA EKONOMISKA LEDNINGSSYSTEM.

SE EN AUTENTISK SITIATIONEN AV

EKONOMI, VÄRDERA FÖRETAGETS POTENTIAL TILLVÄXT OCH

ATT MAXIMERA VINSTEN.


Nyheter


Senectus mi vivamus tincidunt vel ultrices cursus turpis dolor arcu.

Sep 22, 2016

Senectus mi vivamus tincidunt vel ultrices cursus turpis dolor arcu.

Sep 22, 2016

Kontakta oss


6


Email: i

Phone:

© Copyright 2016. Amendor Ekonomikonsult AB. All Rights Reserved