Strategisk planering

AMENDOR EKONOMIKONSULT AB

HEAD OFFICE


LM

09.00 - 18.00

MÅNDAG - FREDAG

+   RAPPORTERING

Behöver du expert?


Behöver du en ny strategisk plan, expertis av nuvarande planen eller  kort konsultation, vänliga kontakta oss. Vi svarar gärna på dina frågor.

STRATEGISK PLANERING

Vi förespråkar en strategisk planering som är en combination av ekonomisk planering samt marknadsplanering som tillsammans bildar ett kraftfullt verktyg när man jobbar med företagsutveckling.

➤  Hur jobbar vi?  Varje kund är unik, så vi har en individuell anpassning. Vi har inte någon universell plan som passar alla typer av verksamheter eller företag. Vi lägger en strategisk plan beroende på den situation som kunden befinner sig i.

Vår tjänst  innefattar:

  • Definiera nuläget/nulägesanalys
  • Analysera företagets interna och externa situation
  • SWOT analys
  • Målsättning
  • Utveckla en marknadsstrategi och alternativa strategier
  • Utveckla en verksamhetsplan
  • Utförande av planen och uppföljning av planen

Våra fleråriga planeringsmetoder ger resultat omedelbart


Kontakta oss

070-755 95 60


Vi konsulterar i Stockholm, Linköping, Norrköping

➤  Vi presenterar objektiva bedömningar av företagets finansiella ställning: Ekonomiska resurser, produktionskapacitet och teknik gällande ditt företag.

➤  Vi förser dig med ekonomiska prognoser, ekonomiska modeller, olika scenarion samt strategier för kapital och finansiering.

➤  Vi levererar också en riskanalys och vägledning, kalkylbladskontroll och andra ekonomiska analyser.

➤ Vilket resultat vill du ha?   Vår fleråriga planeringsmetod ger resultat omedelbart. Den bygger upp ett lagarbete genom att unveckal samförstånd, åtaganden och tillit. Den levererar dramatisk mycket bättre resultat genom att etablera personligt ansvar, specifika mätpunkter och åtgärdsplaner.

Den tvingar ledninhsgruppen att tänka på helheten och får anställda att följa den utstakade vägen och kontinuerligt följas upp och ansvara för om man kan leverera eller inte och se till att man håller sig på rätt väg. Blir det avvik så tar man till åtgärdsplaner så att man hamnar på spåret igen.

VARFÖR ANLITA OSS?


Vi hjälper våra kunder att analysera och hitta lösningar för sina företag

Vår fleråriga planeringsmetod ger resultat omedelbart

Den bygger upp ett lagarbete genom att samförstånd, åtaganden och tillitÄR DU I EN LIKNADE SITUATIONEN➤ Du har satt ett mål för ditt företag där du vill vara om 3-5 år men du vet inte hur du ska nå dit.

➤ Du behöver en strategisk plan som skapar förändring omedelbart.

➤ Du vill att dina anställda ska förstå målen och arbeta fokuserat mot dem.

➤ Du behöver veta hur marknaden ser ut de närmaste åren.

➤ Du behöver veta hur du ligger till bland konkurrenterna.

➤ Du behöver veta vilka trender som finns på marknaden.

VÅRA TJÄNSTER ➤ Strategisk planering (3-5 år).

➤ Prognos och analys.

➤ Pro-forma beräkningar.

➤ Finansierings scenarion och analys.

➤ Finansiell riskanalys och ledarskap.

➤ Rapporter för beslutsfattning.

➤ Handlingsplaner för året/åren.

➤ Planering, mål och målbilder i focus.

➤ Konkurrent analys.

➤ Marknadsanalys.

➤ Nytt perspektiv på företaget.

FÖRDELAR FÖR DIG➤ Du ökar möjligheterna att lyckas med ditt företag.

➤ Du ökar möjligheten att få in kapital i bolaget.

➤ Du har en vägledning hur du ska nå dit du vill med ditt företag.

➤ Du förstår din marknad.

➤ Du förstår dina konkurrenter.

➤ Dina anställda vet företagets mission och strategi för att nå dit du vill.

➤ Du har en prognos över hur ditt kassaflöde kommer att se ut de närmaste 3-5 åren.

➤ Du har en sammanfattande 3-5 årsplan.

VÅR FILOSOFI OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTSätt upp ett mål där du vill att ditt företag ska vara om 3-5 år, nu är det dags att börja planera… Enligt en metaanalys gjord av Scot Armstrong (Strategic Management Journal, 3, 197-211) ökar möjligheterna att lyckas med 80% när man arbetar systematiskt med en strategisk plan. Studier inom olika sektorer och bolag av olika storlek påvisar detta. Skapa din egen framtid låt inte framtiden bara hända. Det är skillnaden mellan att vara proaktiv eller reaktiv. Vår fleråriga strategiska planeringsmetod ger resultat omedelbart. Den bygger upp ett lagarbete genom att utveckla samförstånd, åtaganden och tillit. Den levererar dramatiskt mycket bättre resultat genom att etablera personligt ansvar, specifika mätpunkter och åtgärdsplaner. Den tvingar ledningsgruppen att tänka på helheten och får anställda att följa planen och kontinuerligt följas upp och ansvara för om man kan leverera eller inte och se till att man håller sig till planen. Blir det avvik så tar man till åtgärdsplaner så att man hamnar på spåret igen.


Vi tillhandahåller ett stort utbud av ekonomiska prognoser och analyser för både nystartade företag till stora börsnoterade bolag.


Ekonomiska prognoser: Din ekonomiska prognos är din affärsplan i siffror. Vi kan skapa en lättanvändbar ekonomisk prognos på den nivå som passar dig och ditt företags i den situation som råder för närvarande. Vår mest utvecklade fleråriga strategiska plan är grundad i en metod som vi utvecklat och förfinat sedan 2001. Det är ett kraftfullt hjälpmedel som gör att du kan få förståelse för din ekonomiska framtid. VD-ar som har arbetat med den här strategiska planen har sagt att det är den bästa strategiska plan de har jobbat med.


Så här ser  den ut: å ena sidan, din företagsmodell är reducerad till siffror som du kan handskas med. Å andra sidan så kan vi göra antaganden och estimeringar relaterat till din kärnverksamhet och skapa en ”orsak och verkan” modell så att du kan se vad som är viktigt bland siffrorna och hur de korrelerar. Vad som är viktigt och vad som inte är så viktigt. 


Vår mest detaljerade ekonomiska modell inkluderar:


    • De största antagandena är dokumenterade och kategoriserade: Kundtillväxt, inkomstkällor, prissättning, kostnader, betaltider, utgifter och antal personal. Vi översätter siffrorna till beskrivningar som är mellan formler och uträkningar. Vi arbetar med dig för att identifiera och kvantifiera dessa antaganden och utvärderingar som är viktigast för dig och din verksamhet.


• Alla standardrapporter så som resultaträkning, balansräkning och kassaflöde.

För våra klienter, så skapar vi oftast tre stycken oberoende kassaflödesanalyser med olika drivkrafter. Standardiserat kassaflöde, kostnader och utgift, intäktskassaflöde. Det här tillvägagångssättet gör det enklare att se allt från en annan vinkel och genom ett annat perspektiv. Vart och ett av dessa kassaflöden är var och en för sig så att man kan implementera en varningssignal i din affärsplan, som verifierar modellen.


• Alla kassaflöden görs månatligen. Det är viktigt att verifiera att din företagsmodell har tillräckligt med finansiell styrka så att du kan hantera stora utgifter som arbetsgivaravgifter, moms, investeringar och andra händelser.   


• Kvartalsvis rapportering under det första och andra året, årsvisa rapporter för de nästkommande tre till fem åren. Den här typen av detaljerad information är investerare och chefer vana vid.


• Rörelsens kostnader kan grupperas mellan avdelningar eller andra affärsprocesser som passar i din affärsmodell. Vissa avdelningar kan vara generella och administrativa, forskning och  utveckling, vissa kan vara kostsamma och vissa vinstgivande så som marknad och säljavdelningen som ger dig ett positivt kassaflöde. Vi ger dig ett försåtligt underlag och det kan bli jämfört mellan olika avdelningar som visar en procentuell fördelning av kostnader som du kan följa upp.  På det här sätter visualiserar du hur mycket du spenderar på olika processer, funktioner och avdelningar. Det här tillvägagångssättet ger dig en god start för implementering av ditt budgeteringssystem.


• Nyckeltal så som  vinst per anställd som ger dig möjligheten att jämföra dina mål mot andra företag inom din bransch.


Först tar vi en stund att förstå oss på ditt företag för att kunna förutspå din miljö, marknad och konkurrenter innan vi identifierar dina möjligheter på marknaden. Därefter analyserar vi företagets utveckling och identifiera delar där företaget kan utvecklas. Vi kan skapa en ekonomisk modell, skräddarsydd för din verksamhet, och det blir klart  var du har substantiell påverkan på marginalen, långsiktigt. Vi adderar den påverkan olika projekt  har på verksamheten, antalet personal, och visar dig hur du ska fördela dina ekonomiska resurser och kvantifiera resultatpåverkan. Vi lägger till en substantiell och fungerande åtgärdsplan.   


Scenario analyser: I vår fleråriga strategiska plan,  skapar vi flertalet av scenarion där du kan jämföra olika sätt att finansiera företagsamheten. Till exempel, vill du veta hur det skulle kunna se ut om du lånar upp allt kapital nu eller om du lånar lite åt gången eller om du lånar upp kapitalet om några år eller om du lånar upp allt kapital från början.   

Vi skapar en känslighetsanalys där du har möjlighet att se vad som händer när man ändrar en procentsats eller om man ändrar valuta. Det här tillvägagångssättet ger dig möjlighet att se vilka antaganden som har störst effekt på din prognos och som i sin tur måste tänkas igenom noga. Det möjliggör för dig, investerare och långivare att fokusera på det som är viktigt istället för att fastna i saker som inte har så stor betydelse.   

Vi kan designa vår ekonomiska prognos i en modell som passar dig och ditt företag och skapa en ekonomisk modell från grunden beroende på förutsättningarna. Processen är lika mycket vetenskap som det är en konst och vi har erfarenheten att hjälpa dig att göra det rätt.


Strategier för kapital och finansiering: Vi kan utvärdera olika möjligheter för tillväxt i din affärsplan och hjälpa dig att utveckla och finna en passande strategi för att få in kapital för att finansiera ditt bolag. När vi gör det, analyserar vi dina behov av kapital, utvärderar din kapitalstruktur och identifiera passande källor för kapitalanskaffning (företagsänglar, riskkapital, lån, krediter, internt kassaflöde etc) för att hjälpa dig så att du når full potential.


Utvärdering: Vi kan hjälpa dig att estimera värdet på ditt bolag för orsaker så som investeringar, sammanslagningar eller uppköp. Läs mer om detta under våra tjänster för företagsvärdering om du vill veta mer.


Riskanalyser och vägledning: Vad kan gå fel, och vad kan du göra för att förhindra det? Alla företag och ägare konfronteras av olika och unika risker. Identifiering, analysering och reducering av dessa risker kan göra livet enklare för dig och ditt företag intar en starkare position bland konkurrenterna. Vi kan hjälpa dig att identifiera och kvantifiera dessa risker genom att en riskutvärdering och utveckla sofistikerade riskmodeller. Vissa av våra tekniker är Monte Carlo simulering som modell (en algoritm simulering), så att vi kan visualisera den fulla potentialen i resultaten. 

 

Kalkylbladskontroll: Om du har ett komplext kalkylblad i Excel, är du säker på att det inte är några formelfel? Nästan alla kalkylblad som vi har kontrollerat har haft fel eller små missar. Vi är experter på att finna dessa problem, så låt oss hjälpa dig.


Andra ekonomiska analyser: Vi kan hjälpa dig med alla möjliga olika ekonomiska och statistiska analyser, produktkalkyler, utvärdera nya möjligheter till Monte Carlo simuleringar och scenarion och analyser.


AMENDOR EKONOMIKONSULT AB


VI HJÄLPER TILL  ATT SKAPA OPTIMALA EKONOMISKA LEDNINGSSYSTEM.

SE EN AUTENTISK SITIATIONEN AV

EKONOMI, VÄRDERA FÖRETAGETS POTENTIAL TILLVÄXT OCH

ATT MAXIMERA VINSTEN.


Nyheter


Senectus mi vivamus tincidunt vel ultrices cursus turpis dolor arcu.

Sep 22, 2016

Senectus mi vivamus tincidunt vel ultrices cursus turpis dolor arcu.

Sep 22, 2016

Kontakta oss


6


Email: i

Phone:

© Copyright 2016. Amendor Ekonomikonsult AB. All Rights Reserved