Affärsutveckling

AMENDOR EKONOMIKONSULT AB

HEAD OFFICE


LM

09.00 - 18.00

MÅNDAG - FREDAG

VÅR SPECIALISERING ÄR

STRATEGIER FÖR BESTÅENDE FRAMGÅNG


VI SKAPAR EFFEKTIVA OCH TILLFÖRLITLIGA EKONOMISKA LEDNINGSSYSTEM

VÄGLEDNING FÖR AFFÄRSUTVECKLING

EKONOMISTYRNING TILL FÖRETAG

CFO FUNKTION OUTSOURCING

 

VI ERBJUDER TJÄNSTER FÖR

AFFÄRSUTVECKLING

Omfattningen av vår ekonomiska rådgivning kan vara både en optimisering av tillgängliga resurser och företagets utveckling, möjlighet till expansion och vinstmaximering.

För att förbättra företagets ekonomiska resulate, erbjuder vi tjänster för att utveckla en fullskalig långsiktig strategi, rapportering till exit planering.

FÖRETAGSVÄRDERING

Du vill köpa ett bolag.

Du behöver kapital eller investeringar i ditt företag.

Du behöver en värdering av företaget för att veta vad aktierna är värda om du ska ta in en partner.

Du vill ha in en partner i ditt företag.

Du vill pröva en ny gren i ditt företag.

Du har börjat fundera på att sälja ditt bolag.

Du ska starta ett nytt projekt.

STRATEGISK PLANERING

Du har satt ett mål för ditt företag där du vill vara om 3-5 år men du vet inte hur du ska nå dit.

Du behöver en strategisk plan som skapar förändring omedelbart.

Du vill att dina anställda ska förstå målen och arbeta fokuserat mot dem.

Du behöver veta hur marknaden ser ut de närmaste åren, hur du ligger till bland konkurrenterna och vilka trender som finns på marknaden.

  OMSTRUKTURERING  OCH TURNAROUND

Företagets  ekonomi minskar och  utgifter ökar.

Bankkonto är tomt och du kanske rent av utnyttjar kredit.

Du vill få en   genomgång av ledningen, hitta brister och förbättringsområden och SWOT-analys för att avgöra varför ditt företag misslyckas.

Du behöver en strategi och omstruktureringsplan för att återgå till solvens.

Du behöver Corporate förnyelse.

EXIT PLANERING

Du vill sälja dit företag och sluta arbeta eller gå i pension.

Du vill vara säker på att en lyckad ägar- transaktion  kommer att ske i tid, effektivt och på ett ändamålsenligt sätt.

Du vill maximera den ekonomiska avkastningen till företagets ägare.

Bolagets värde  måste maximeras innan transaktionen.

Du behöver strategi och ledning i din successionsplan.

RAPPORTERING

Du behöver: balansräkning, kassa-flödesanalys och rapport över aktie kapital.

➤   Noter till finansiella rapporterna.

Pressmedelanden och konferenssamtal om kvartalsvisa och årliga rapporter till aktieägarna.

Ekonomisk information publiceras på ett företags hemsida.

Finansiella rapporteratt statliga myndig-heter, inklusive kvartals- och årsrapporter.

Prospekt avseende emission av stamaktier och andra värderpapper.

SHARED SERVICE CENTER

Du vill öka effektiviteten genom att   centralisera  ekonomifunktionen.

Du vill skapa en kostnadsminskning på in-house ekonomiavdelning, inklusive Ekonomichef, revisorskostnad och HR.

Du vill få en lägre kostnad  för ekonomifunktionen på  ditt företag.

Du har svårt att rekrytera på vissa platser.

Du vill försäkra dig om att de siffror du får från alla avdelningar eller bolag är likriktad.

VÄLKOMMEN TILL

AMENDOR

VÅR FILOSOFI FÖR AFFÄRSUTVECKLING


Vi förstår affäsrstutveckling som förverkligandet av reformer i englighet med de ekonomiska möjligheter och den potentiella marknaden.


Är vtillväxt möjlig? För att svara dett fråga, är det nödvändigt att mäta företags aktivitetet i ekonomiska termer, och sedan tillbringa modellerna. Med hjälp av Monte Carlo metoden räknar vi ut vilken model är bäst lämpade för våra kunder och sedan omvandla det till strategi.


Fungerar varje strategi efefktivt?

BYGGTS UPP FÖR DINA BEHOV

LÄMPLIGA PLANER

Beroende på dina behov och mål för finansiell rådgivning, kan vi erbjuda en engångs råd om bokföring och ledande redovisningsmetod, analys av nuvarande ekonomiska resultat, kapitalstruktur management, investeringsbedömning.

KAPITALSTRUKTUR MANAGEMENT


1200 SEK / TIM

-   Analys av dynamiken i relationerna

    av äger och lånade medel

-   Bedömning av utsikterna att få 

    ett lånekapital

-   Jämförande värdering av lånekapital

-   Tillgänglighet och effektivitet av

    olika finansierings källor

INVESTERING- OCH

INNOVATIONSBEDÖMNING


850 SEK /  TIM

-  Utveckla tekniska och ekonomiska

   belägg för projektet

-  Genomföra professionell expertise

   av olika affärsmöligheter

-  Lämna rekommendationer om val

   och genomförandet av optimal

   varianter av projekt


ANALYS AV NUVARANDE FINANSIELL OCH EKONOMISK VERKSAMHET

950 SEK /  TIM

-  Analyser för att ta några förvaltnings-

   beslut:

-  investeringar, marknadsföring och

   mänslkiga resurser

-  produktionsstyrning, modernisering

   och omstrukturering

-  Detta råd är utgångpunkten för den

fortsätta utvecklingen av företags strategi

AMENDOR EKONOMIKONSULT AB


VI HJÄLPER TILL  ATT SKAPA OPTIMALA EKONOMISKA LEDNINGSSYSTEM.

SE EN AUTENTISK SITIATIONEN AV

EKONOMI, VÄRDERA FÖRETAGETS POTENTIAL TILLVÄXT OCH

ATT MAXIMERA VINSTEN.


Nyheter


Senectus mi vivamus tincidunt vel ultrices cursus turpis dolor arcu.

Sep 22, 2016

Senectus mi vivamus tincidunt vel ultrices cursus turpis dolor arcu.

Sep 22, 2016

Kontakta oss


6


Email: i

Phone:

© Copyright 2016. Amendor Ekonomikonsult AB. All Rights Reserved